Nepřímé daně

Tyto daně mají největší podíl na plnění státního rozpočtu. Daň z přidané hodnoty je nejdůležitější nepřímou daní našeho daňového systému a zároveň tou nejsložitější. Platíme ji všichni ve většině nakupovaného zboží, odvádět ji musí ale prodejci.

Daň z přidané hodnoty (DPH)

Někdy se jí také někdy říká Univerzální daň. Princip této daně je v tom, že dodavatel, pokud je registrován jako plátce, musí odvést z obchodu část hodnoty, pokud je tento obchod předmětem daně. Naopak odběratel si za jistých podmínek může zažádat o vrácení daně, kterou při obchodu dodavateli-plátci zaplatil.

Plátcem daně z přidané hodnoty je každý subjekt se sídlem, provozovnou či místem podnikání registrovaný jako plátce DPH. V Česku se plátcem musí povinně stát subjekt, jehož obrat přesáhl za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců částku 1 000 000 Kč.

Přihlášku k registraci musíte podat do 15 dnů po skončení termínu, v němž jste překročil stanovený limit a plátcem se stáváte prvního dne třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém jste překročil stanovený obrat.

Od 1. 1. 2013  platí v ČR tyto sazby daní: základní sazba daně 21 % a snížená sazba je 15 %.

Předmětem daně je především

 • dodání zboží za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti, s místem plnění v tuzemsku,
 • poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti, s místem plnění v tuzemsku,
 • pořízení zboží z jiného členského státu Evropské unie za úplatu, uskutečněné v tuzemsku osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti nebo právnickou osobou, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání,
 • pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu za úplatu osobou, která není osobou povinnou k dani,
 • dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku.

Odpočet daně, kdy na ní máte nárok?

Plátce má nárok na odpočet daně na vstupu u přijatého zdanitelného plnění, které v rámci svých ekonomických činností použije k uskutečňování například

 • zdanitelných plnění dodání zboží, převodu nemovitosti nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku,
 • plnění osvobozených od daně s nárokem na odpočet daně s místem plnění v tuzemsku,
 • plnění s místem plnění mimo tuzemsko, pokud by měl nárok na odpočet daně, jestliže by se uskutečnila s místem plnění v tuzemsku.

Odpočet můžete uskutečnit v případě, že věc používáte pro svou ekonomickou činnost nebo pro účely s ní nesouvisející. Výše odpočtu je v poměrné výši odpovídající rozsahu použití pro ekonomickou činnost.

Osvobození od daně

Při splnění určitých podmínek stanovených v § 52 až 62 jsou od daně bez nároku na odpočet daně osvobozeny některé služby:

 • poštovní služby (§ 52),
 • rozhlasové a televizní vysílání (§ 53),
 • finanční činnosti (§ 54),
 • pojišťovací činnosti (§ 55),
 • převod a nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor, nájem dalších zařízení (§ 56),
 • výchova a vzdělávání (§ 57),
 • zdravotnické služby a zboží (§ 58),
 • sociální pomoc (§ 59),
 • provozování loterií a jiných podobných her (§ 60),
 • ostatní plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně (§ 61),
 • dodání zboží, které bylo použito pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, a zboží, u něhož nemá plátce nárok na odpočet daně (§ 62).

Spotřební daň

Spotřební daň je nepřímá daň, kterou zavádí stát za účelem regulovat cenu určitých komodit na trhu. Účelem může být buď zvýšit příjmy státního rozpočtu nebo snížit prodávané množství zboží, jehož spotřeba je považovaná za škodlivou pro jednotlivce a/nebo pro společnost.

Plátcem daně je právnická nebo fyzická osoba, která je provozovatelem daňového skladu, oprávněným příjemcem, oprávněným odesílatelem nebo výrobcem, kterým vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit.

U nás v ČR jsou předmětem daně tabák, alkohol a pohonné hmoty. Zdaňovací období pro tuto daň je jeden měsíc.

Plátci daně jsou výrobci a provozovatelé tzv. daňových skladů. Poplatníky jsou pak kupující výrobku, daň je obsažena v ceně výrobku.

Nevíte si rady s daněmi? Obraťte se na nás, pomůžeme Vám

Nabízíme dlouholetou praxi v oboru vedení účetnictví a daňového poradenství.

Tyto daně mají největší podíl na plnění státního rozpočtu. Daň z přidané hodnoty je nejdůležitější nepřímou daní našeho daňového systému a zároveň tou nejsložitější. Platíme ji všichni ve většině nakupovaného zboží, odvádět ji musí ale prodejci. >> Kontaktujte nás.