Majetkové daně

Dědická daň

Dědická daň je taková platba, kterou platí dědici státu, na základě dědictví ze zákona nebo ze závěti. Jejím předmětem je nabytí nemovitého, movitého i nehmotného majetku děděním. Až na výjimečné případy se vztahuje na všechny, je splatná do třiceti dnů ode dne doručení platebního výměru.

Daň z převodu nemovitosti

Daň z převodu nemovitosti je jednorázová. Základem daně je buď cena podle znaleckého posudku nebo kupní cena; je jím vyšší z těchto dvou cen.

Poplatníkem daně je prodávající, avšak jejím ručitelem je kupující. Daňové přiznání je potřeba podat a daň zaplatit do tří měsíců od konce měsíce, v kterém byl vklad zapsán do katastru nemovitostí.

Silniční daň

Předmětem této daně jsou všechna motorová vozidla, která jsou používána k podnikání, a to i když jsou vlastněna soukromými osobami. Poplatníkem i plátcem této daně je provozovatel vozidla, který je zapsán v jeho technickém průkazu.

Sazba daně je stanovena podle obsahu motoru a objemu válců v motoru u osobních automobilů, u nákladních pak závisí na hmotnosti celého vozidla a počtu náprav. Dříve bylo možné u nákladních vozidel uplatnit slevu dle emisní normy. V současné době se uplatňuje sleva na všechna vozidla dle data registrace – první tři roky 48%, další tři roky 40% a další tři roky 25%; vozidla s první registrací do 31. 12. 1989 platí malus 25%.

Zdaňovacím obdobím je 1 rok, daň se platí ve 4 zálohách (15. dubna, 15. července, 15. října a 15. prosince). Majitel vozidla je povinen do konce ledna následujícího roku podat daňové přiznání.

Daň z nemovitostí (která zahrnuje daň z pozemků a daň ze staveb)

Touto daní je každoročně zdaňováno vlastnictví nemovitosti. Výlučným příjemcem výnosů daně jsou obce, zatímco správu daně zajišťuje stát prostřednictvím finančních úřadů.

Předmětem daně jsou nemovité věci (pozemky, stavby, byty a samostatné nebytové prostory), které se nacházejí na českém území a které jsou evidované v katastru nemovitostí.

Za zdaňovací období se počítá kalendářní rok a poplatník je povinen podat příslušnému úřadu daňové přiznání do 31. ledna na zdaňovací období.

Rozhodným obdobím pro výpočet daně je 1.1. příslušného roku. Daň se platí bez ohledu na úroveň příjmu poplatníka.

Daň darovací

Základem daně je cena majetku, snížená o prokázané dluhy. Daň darovací platí většinou obdarovaný, dárce je ručitelem daně. V případě daru do ciziny platí daň dárce.

Nevíte si rady s daněmi? Obraťte se na nás, pomůžeme Vám

Nabízíme účetní služby pro firmy v Praze a okolí, nabízíme také online vedení účetnictví pro klienty po celé ČR >> kontaktujte nás