Daň z příjmů právnických osob

Daň z příjmů právnických osob je druhou ze základních příjmových daní, která daní příjmy subjektů založených za účelem podnikání, vztahuje se i na ostatní subjekty jako různé nadace a občanská sdružení.

Základ daně z příjmů právnických osob

Vychází se buď ze zisku nebo ztráty nebo z rozdílu mezi příjmy a výdaji. Výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji se pak:

  • zvyšuje o částky neoprávněně zkracující příjmy a o částky, které nelze do výdajů (nákladů) zahrnout,
  • snižuje o částky, o které byly nesprávně zvýšeny příjmy, a o částky nezahrnuté do výdajů (nákladů), které ale do výdajů (nákladů) lze zahrnout.

Od základu daně je možné kromě výdajů (nákladů) prokazatelně vynaložených na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů odečíst daňovou ztrátu a 100 % výdajů (nákladů) při realizaci projektů výzkumu a vývoje.

Základ daně upravený o položky odečitatelné od základu daně je možné ještě snížit o hodnotu darů:

středním školám a vyšším odborným školám na pořízení materiálu nebo zařízení nebo na opravy a modernizaci zařízení využívaných pro účely praktického vyučování, na financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, dále politickým stranám a politickým hnutím na jejich činnost a další aktivity uvedené v zákoně.

Platí to i pro dary poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám se sídlem nebo bydlištěm na území jiného členského státu Evropské unie, Norska nebo Islandu, pokud příjemce daru a účel daru splňují výše uvedené podmínky.

Daň z příjmů právnických osob lze snížit o slevu na dani za každého zaměstnance se zdravotním postižením nebo za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením.

Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok, hospodářský rok, účetní období delší než nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců nebo období od rozhodného dne fúze nebo převodu jmění.

Nevíte si rady s daněmi? Obraťte se na nás, pomůžeme Vám >> kontaktujte nás