Daň z příjmů fyzických osob

Daně z příjmů se dotýkají nás všech, fyzických a právnických osob.
Daň z příjmů fyzických osob řeší zákon č. 586/1992 Sb.

Poplatníkem této daně je fyzická osoba, která má na území České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržuje (to znamená pobývá zde alespoň 183 dnů v kalendářním roce). Pokud ale nemáte bydliště na území České republiky ani se zde obvykle nezdržujete, vztahuje se daňová povinnost pouze na příjmy ze zdrojů na území České republiky.

Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou:

 • příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky (§ 6) – příjmy ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního poměru, příjmy za práci členů družstev, společníků a jednatelů společností s ručením omezeným a komanditistů komanditních společností, odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob,
 • příjmy  z  podnikání  a  z  jiné  samostatné výdělečné činnosti (§ 7) – příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, ze živnosti, z jiného podnikání podle zvláštních předpisů nebo podíly společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní společnosti na zisku,
 • příjmy z kapitálového majetku (§ 8) – podíly na zisku (dividendy) z majetkového podílu, úroky, výhry a jiné výnosy z vkladů na vkladních knížkách, dávky penzijního připojištění se státním příspěvkem a z penzijního pojištění, plnění ze soukromého životního pojištění, úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrů a půjček.
 • příjmy z pronájmu (§ 9) – nemovitostí (jejich částí) nebo bytů (jejich částí) a příjmy z pronájmu movitých věcí,
 • ostatní příjmy (§ 10) – příjmy z příležitostných činností nebo z příležitostného pronájmu movitých věcí, přijaté výživné a důchody, výhry v loteriích, ceny z veřejných soutěží

Příjmy se vždy poníží o výdaje, které jsou prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení, případně se uplatní daňové paušály.

Do základu daně se nezahrnují příjmy osvobozené od daně a příjmy, které jsou zdaněny zvláštní sazbou daně (§ 36) ze samostatného základu daně.

Roční zúčtování daně z příjmů

Základ daně můžeme ponížit o některé položky, které jsou ze zákona nezdanitelné.

 • Dary
 • Úroky zaplacené ve zdaňovacím období z úvěru ze stavebního spoření nebo hypotečního úvěru poskytnutého na bytové potřeby
 • Příspěvky zaplacené poplatníkem na penzijní připojištění se státním příspěvkem
 • Příspěvky zaplacené poplatníkem na penzijní pojištění
 • Pojistné zaplacené poplatníkem v kalendářním roce na jeho soukromé životní pojištění
 • Členské příspěvky zaplacené ve zdaňovacím období členem odborové organizace odborové organizaci
 • Úhrady za zkoušky ověřující  výsledky dalšího vzdělávání

Snížení základu daně

Základ daně můžeme ještě snížit o položky odečitatelné od základu daně, najdeme je v § 34 zákona o daních z příjmů, jde například o daňovou ztrátu nebo výdaje na realizaci projektů výzkumu a vývoje.

Nevíte si rady s daněmi? Obraťte se na nás, pomůžeme Vám

Daně z příjmů se dotýkají nás všech, fyzických a právnických osob >> kontaktujte nás